REGULAMIN PROGRAMU POLECEŃ

1. DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte zostały niżej wymienione pojęcia, należy przez nie rozumieć:

1.1. LBPro – LBPro Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Octowa 2a, 15-399 Białystok, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000474195, NIP 5423232909, REGON: 200802377, zwany również Organizatorem.

1.2. Program – program organizowany przez LBPro, szczegółowo określony w niniejszym Regulaminie, służy pomocy w pozyskaniu specjalistów na wybrane stanowiska ogłoszone na https://lbpro.net/career/, http://join.lbpro.net/ .

1.3. Osoba polecająca – osoba fizyczna, która w czasie trwania Programu, przekazała dane kontaktowe i CV osoby aplikującej za jej wiedzą i zgodą. Osobą polecającą nie może być osoba decyzyjna w proces rekrutacji w firmie LBPro oraz rekruterzy zewnętrzni.

1.4. Kandydat – osoba ubiegająca się o stanowisko programistyczne, project managerskie, analityczne lub testerskie wskazana przez Osobę polecającą zgodnie z warunkami Programu, która nie jest pracownikiem LBPro, nie była pracownikiem LBPro w przeciągu ostatnich 6 miesięcy oraz która nie jest w  trakcie procesu rekrutacyjnego w LBPro.

1.5. Pracownik – osoba, która wykonuje pracę lub świadczy usługi na rzecz LBPro lub podmiotu powiązanego z LBPro na podstawie dowolnej formy współpracy, w tym umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad Programu.

2.2. Organizatorem Programu i podmiotem, wyłącznie uprawnionym do interpretacji niniejszego Regulaminu jest LBPro.

2.3. LBPro w każdej chwili może podjąć decyzję o zakończeniu Programu.

2.4. Osoba będąca Pracownikiem LBPro może otrzymać informację na temat aktualnych ofert pracy z następujących źródeł:

 • oferty zamieszczane na stronie: lbpro.net w zakładce „CAREER”, https://lbpro.net/career/ oraz http://join.lbpro.net/
 • inne portale internetowe, na których zamieszczone są oferty firmy LBPRO.

2.5. Osoba niebędąca Pracownikiem LBPro może otrzymać informację na temat ofert:

 • ze stron: lbpro.net z zakładki „CAREER” oraz http://join.lbpro.net/,
 • innych portali internetowych, na których zamieszczone są oferty firmy LBPro.

2.6. Rekomendację tj. dane kontaktowe Kandydata wraz z informacją o stanowisku, o które Kandydat się ubiega oraz CV należy przesyłać na adres: kontakt@lbpro.pl. Do Rekomendacji należy dołączyć oświadczenie o zgodzie Kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez LBPro. Treść oświadczenia: „Zgadzam się na przetwarzanie przez LBPro Sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów rekrutacji”.

2.7. Niniejszy Regulamin dostępny jest w aplikacji wewnątrzfirmowej MYLBPRO oraz na stronie internetowej LBPro pod adresem https://lbpro.net/career/ , http://join.lbpro.net/ .

2.8. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 

3. ZASADY I WARUNKI PROGRAMU

3.1. Jako rekomendacja, może być interpretowane CV wraz z danymi kontaktowymi (numer telefonu lub e-mail).

3.2. Wykorzystanie danych kontaktowych Kandydata przez LBPro jest możliwe jedynie wtedy, gdy Kandydat jest poinformowany o udostępnieniu swoich danych, wyraża na to zgodę, w szczególności poprzez zamieszczenie klauzuli dotyczącej danych osobowych w CV, jest zainteresowany współpracą oraz rozpoczęciem procesu rekrutacyjnego w LBPro.

 

4. ZASADY I WARUNKI PRZYJĘCIA REKOMENDACJI

4.1. Rekomendacja powinna być przyjęta i zaakceptowana, jeżeli:

 • polecony Kandydat nie występuje w wewnętrznej bazie danych LBPro w momencie przyjmowania rekomendacji, lub
 • polecony Kandydat nie bierze udziału w żadnym aktualnym procesie rekrutacyjnym w LBPro.

4.2. Po 3 miesiącach rekomendacja wygasa.

4.3. Rekomendacja zostaje odrzucona, gdy:

 • Kandydat bierze już udział w jakimkolwiek procesie rekrutacyjnym w LBPro w momencie rekomendacji jego osoby.
 • Kandydat znajduje się w wewnętrznej bazie LBPro

4.4. Informacja o przyjęciu bądź odrzuceniu rekomendacji zostanie przesłana Osobie polecającej w terminie 5 dni roboczych od otrzymania rekomendacji przez LBPro.

4.5. Danego kandydata może polecić tylko jedna Osoba polecająca. W przypadku większej ilości poleceń, decyduje kolejność zgłoszenia.

 

5. KWOTY WYNAGRODZENIA REKOMENDACJI

5.1. Osobie polecającej przysługuje świadczenie pieniężne w wysokości:

5.1.1. 5.000 zł, w sytuacji, gdy Kandydat zostanie zatrudniony w procesie rekrutacji w LBPro na stanowisko na poziomie mid lub senior, po uprzednim zakończeniu 3 miesięcznego okresu próbnego.

5.1.2. 10.000 zł, w sytuacji, gdy Kandydat zostanie zatrudniony na stanowisko na poziomie tech leader, po uprzednim zakończeniu 3 miesięcznego okresu próbnego.

 

6. ZASADY I WARUNKI WYNAGRODZENIA ZA REKOMENDACJĘ

6.1. Kwoty wymienione w pkt. 5.1 są kwotami brutto w przypadku gdy Osoba polecająca współpracuje z LBPro na podstawie umowy o pracę, umowie zlecenia lub netto w przypadku gdy Osoba polecająca współpracuje z LBPro jako odrębny przedsiębiorca na podstawie umowy o świadczeniu usług.

6.2. Wynagrodzenie za rekomendację należne jest po zakończeniu okresu próbnego trwającego 3 miesiące i zawarciu umowy, której przedmiotem jest kontynuowanie współpracy z Kandydatem w dalszym okresie.

6.3. Forma i podstawa wypłaty wynagrodzenia za rekomendację:

6.3.1. Rekomendacja ze strony Pracownika LBPro:

 • w przypadku gdy Osoba polecająca współpracuje z LBPro na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, świadczenie wypłacane jest w formie premii wraz z miesięcznym wynagrodzeniem naliczanym przez LBPro, po spełnieniu warunku zawartego w punkcie 6.2 powyżej.
 • w przypadku gdy Osoba polecająca współpracuje z LBPro jako odrębny przedsiębiorca na podstawie umowy o świadczeniu usług, na podstawie odrębnej faktury, wystawionej nie wcześniej niż po spełnieniu warunków zawartych w punkcie 6.2. powyżej, płatnej w terminie 14 dni od daty jej doręczenia LBPro.

6.3.2. Rekomendacja ze strony osoby niebędącej Pracownikiem LBPro:

 • osoby nieprowadzące działalności gospodarczej: umowa zlecenie zawierana z LBPro.
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą: faktura VAT.

 

7. DANE OSOBOWE

7.1. Osoba polecająca wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych, a także przed przekazaniem danych osobowych Kandydata, zobowiązana jest do poinformowania go o przetwarzaniu jego danych przez LBPro na zasadach opisanych poniżej:

7.1.1. administratorem danych osobowych Kandydata i Osoby polecającej jest LBPro, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych Kandydata,

7.1.2. dane osobowe Kandydata i Osoby polecającej przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „rozporządzeniem RODO”. Dane osobowe będą przekazywane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wypłaty wynagrodzenia na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

7.1.3. dane osobowe Kandydata i Osoby polecającej przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia RODO.,

7.1.4. dane osobowe Kandydata i Osoby polecającej będą przekazywane firmie księgowej, a także podmiotom powiązanym z Administratorem w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 5 KSH. 7.1.5. Kandydat i Osoba Polecająca posiada prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (dotyczy danych, których podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia RODO); cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

7.1.5. dane osobowe Kandydata ani Osoby polecającej nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu i nie są przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

7.1.6. dane osobowe Kandydata i Osoby polecającej będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa (przechowywanie akt osobowych, przechowywanie dokumentacji podatkowej, przedawnienie roszczeń).

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Wszelkie sprawy związane z realizacją Programu należy kierować na adres poczty elektronicznej e – mail: kontakt@lbpro.pl

8.2. LBPro zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych przez Osoby polecające praw. O każdorazowej zmianie Regulaminu LBPro poinformuje w aplikacji MyLBPro oraz na stronie internetowej w terminie 3 dni roboczych przed wprowadzeniem zmian.

8.3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

 

 Regulamin programu poleceń